Lilly Chan - SEI-Si
Forest - ILE-Ne
Jamie - ILI-Te
Lyndon - IEI-Ni
Stewart - ESE-Fe
Katie - LSI-Ti
Kenton - EIE-Fe
Pete - SLI-Te
Sergei - LII-Ti
Jen - EII-Ne